مطالب آموزشی

چرخه روانی بازار

نظریه کارایی بازار بر مبنای این فرض است که مردم به‌صورت عقلایی رفتار می‌کنند و به معامله وارد می‌شوند تا سود خود را حداکثر و ضرر خود حداقل کنند. درحالی‌که این تئوری معقول به نظر می‌آید اما بیشتر سرمایه‌گذاران مانند ربات‌ها کاملاً عقلایی رفتار نمی‌کنند که این موضوع بر روی Read more…

By ShakhesKav, ago