مطالب آموزشی

بهترین اندیکاتورهای مکمل شاخص قدرت نسبی کدام‌اند؟

سایر اندیکاتورهای تکانه‌ای ازجمله بهترین اندیکاتورهای مکمل شاخص قدرت نسبی هستند. اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک واگرایی همگرایی (مکدی) و میانگین‌های متحرک بهترین اندیکاتورهای مکمل شاخص قدرت نسبی می‌باشند. اندیکاتور RSI یک اندیکاتور تکانه‌ای است که افزایش‌های اخیر قیمت را با کاهش‌های اخیر مقایسه می‌کند. از این اندیکاتور برای مشخص کردن Read more…

By ShakhesKav, ago